Rådgiving

Vi leverer rådgivingstenester innan dagleg drift av selskapet. For dagleg leiar kan det vere

nyttig å søkje hjelp når det skal takast viktige avgjerder. Resultatet av god rådgiving er betre rutinar,

betre økonomistyring og lønsemd.

Vi hjelper deg med:

- økonomistyring og budsjettering

- finansiering

- val av selskapsform

- vurderingar innan skatt og avgift

- kommunikasjon med det offentlege

- styrearbeid

- kjøp og sal av verksemder

- generasjonsskifte

- etablering og avvikling av selskap

- forretningsplan

Ta kontakt for meir informasjon