HMS og Personal

Personal

Vi kan bidra med informasjon og rettleiing når det gjeld saker knytta til personal, for eksempel:

  • tilsettingsavtalar, arbeidsreglement, arbeidstid og skiftordningar,
  • oppfølgjing av sjukmelde og anna fråvær, herunder lage grunnlag for fråværsstatistikk
  • delta i løysing av konfliktsaker, skrive protokollar og åtvaringar/oppseiingar m.m.


HMS

Vi kan bidra med informasjon og rettleiing når det spørsmål runde helse, miljø og sikkerhet, for eksempel:

  • vere samtalepartnar og stå for den tekniske utarbeidinga av lovpålagt HMS-dokumentasjon i den grad kunden ynskjer det.
  • saman med kunden utarbeide varslingsrutiner i samsvar med Arbeidsmiljølova (lovpålagt for bedrifter med minst 5 tilsette frå 01.07.2017)
  • saman med kunden utabeide reglar for personvern (nye personvernreglar frå 01.01.2018)

Er dette av interesse for deg? Ta kontakt idag!