Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Alle bedrifter har eit lovpålagt krav om å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet. HMS-krava gjeld alle som sysselsetter arbeidstakarar, enten bedrifta har ein eller 100 tilsette.

Du som er ansvarleg for drifta må kunne dokumentere at bedrifta følgjer gjeldande krav til internkontroll. HMS-system er ein slik dokumentasjon.

I HMS-systemet må det gå klart fram når og korleis ulike forhold vert kartlagt og kontrollert, korleis bedrifta skal føre­bygge, avdekke og rette opp feil. Det må vere tydeleg kven som i alle ledd er ansvarleg for dette arbeidet.

Verkar dette vanskeleg? – Vi har gjennomført prosessen med å utvikle eit HMS-system både for oss sjølve og kundar og vi hjelper gjerne deg også.

Er dette av interesse for deg? Ta kontakt idag !