Kompetent budsjettering

Medan dei aller fleste regnskapstenester handlar om å rapportere kva som har skjedd på
korrekt vis eller å skjøtte ei bedrift økonomisk forsvarleg - så handlar budsjettering om å
legge ein realistisk plan for framtida. God budsjettering bør vere realistisk og utført av nokon
med kunnskap både om økonomi, regnskap, bedrifta og lokale forhold.
ØkonomiConsult as har i over 20 år levert regnskapstenester til små og mellomstore
bedrifter.
Vi har fokus på å bli best muleg kjent med bedrifter som engasjerer oss. Vi ynskjer å forstå
alle sidene av verksemda.

Områder vi ser på når vi lagar budsjett


For å kunne hjelpe med et realistisk budsjett er det viktig at dei som lagar busjettet ser på dette:
  • No-situasjonen
  • Underliggande økonomiske tilhøve
  • Risiko
  • Vekstpotensiale
  • Lønnsemd

Ei strategisk regnskapsanalyse er alltid grunnlag for eit godt budsjett.


Faste og variable kostnader


Enkelte utgifter er faste, medan andre kan både auke og minke. Når vi leverar budsjett er vi opptekne av at du sit att med eit dokument som tek høgde for både det kjende og det ukjende.